Core FTP Server 1.2.589.41

Core FTP Server 1.2.589.41

CoreFTP.com – 1,8MB – Shareware – Windows
Core FTP Server - secure FTP server with SSL/TLS/FTPS, SSH/SFTP, HTTPS support virtual paths, access rules, certificate authentication and much more... Easy, quick setup allows you to start sharing your files in minutes! Includes features you want at a fraction of the price...

Tổng quan

Core FTP Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi CoreFTP.com.

Phiên bản mới nhất của Core FTP Server là 2.0.668, phát hành vào ngày 10/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Core FTP Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,8MB.

Core FTP Server Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Core FTP Server!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CoreFTP.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại